Xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ‘ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂́’ ʋυ̣ ʙᴇ́ ɢάɪ 8ᴛ ᴄᴏ́ Bᴇ̣̂ɴʜ άɴ ᴛᴀ̂ϻ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, cσ ǫᴜαɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ
1:01 pm

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8ᴛ ᴏ̛̉ TP.HCM, ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̉, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ. Cʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀᴜ, ᴛʜᴇᴏ NLĐ, ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8ᴛ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ (TP HCM), ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 13/1, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ NLĐ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ (SN 1995, ǫᴜᴇ̂ Gɪᴀ Lᴀɪ) ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP HCM ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ.

“Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴋʜᴀ́ᴄʜ ǫᴜᴀɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴀ́ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ”, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP HCM ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ NLĐ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ́ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜ̛̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Bᴀ̀ Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ – Ảɴʜ: NLĐ

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴏ ʙᴀ̀ Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢʜᴇ̣ɴ ʟᴏ̀ɴɢ – Ảɴʜ: NLĐ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 22/12/2021, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 22, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ N.T.V.A. (SN 2013) ʀᴀ đɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ǫᴜᴀ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ HS, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 31/12/2021, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ đᴀ̃ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜᴀ́ɪ (SN 1985, ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ V.A.).

Nɢᴀ̀ʏ 1/1, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴄʜᴏ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP HCM đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP HCM xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜᴀ́ɪ, Tʀᴀɴɢ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ A.. Tʜᴀ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ Tʜᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ Tʀᴀɴɢ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɪᴇ̣̂ᴍ – Ảɴʜ: Bᴀᴏɢɪᴀᴏᴛʜᴏɴɢ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴜ̛̀ 14 đᴇ̂́ɴ 18 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 22/12/2021, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ A. ʀᴀ đɪ. Kʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Tʜᴀ́ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ xᴏ́ᴀ ʙᴏ̉ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɴʜ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 4/1, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP HCM đᴀ̃ ʀᴀ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ HS, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ (SN 1995, ǫᴜᴇ̂ Gɪᴀ Lᴀɪ). Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP HCM ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜᴀ́ɪ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴅᴏ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂́, ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ sᴜ̛̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ sᴜ̛̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣. Mᴏɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ʙᴏ̂́, ᴍᴇ̣ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ đᴏ̀.

Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ: NLĐ