V̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
11:33 am

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼1̼2̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼2̼0̼-̼1̼1̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

Thầy giáo dụ dỗ nữ sinh quan hệ tình dục hàng trăm lần còn hứa hẹn cưới xin, khi nạn nhân đòi chia tay thì trở mặt “tiểu nhân”

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼