T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼
1:28 am

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲m̲á̲y̲.̲…

̲A̲n̲h̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲

̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲l̲ử̲a̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲b̲ì̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲s̲a̲u̲:̲

̲’̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲(̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲ê̲n̲)̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲v̲ẻ̲ ̲k̲h̲á̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲ã̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ẻ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲d̲â̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲k̲i̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲â̲m̲,̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲g̲ó̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲’̲T̲h̲ả̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲H̲ả̲o̲’̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲,̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲k̲i̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲d̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲l̲ỗ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲q̲u̲á̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲.̲

̲Q̲u̲á̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲b̲ã̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲í̲u̲ ̲k̲é̲o̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲a̲y̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ô̲ ̲L̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ự̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲p̲h̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲’̲.̲

̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲

̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲.̲ ̲D̲ư̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲:̲

̲’̲T̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲’̲c̲ạ̲n̲ ̲t̲à̲u̲ ̲r̲á̲o̲ ̲m̲á̲n̲g̲’̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲r̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲â̲y̲ ̲s̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲’̲.̲

̲V̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲

̲’̲L̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲r̲â̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲.̲ ̲L̲o̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ạ̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲k̲i̲a̲.̲ ̲L̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i̲!̲’̲.̲

̲’̲X̲é̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ổ̲ ̲b̲ể̲,̲ ̲s̲u̲y̲ ̲s̲ụ̲p̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲d̲ự̲a̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲d̲u̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲ộ̲i̲’̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲G̲r̲a̲b̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲’̲b̲ù̲n̲g̲’̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲