T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼G̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼
12:18 pm

D̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼
̼N̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼?̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼á̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ổ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼)̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼B̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼c̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼ ̼k̼ỵ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼.̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼á̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼(̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼.̼

̼C̼ơ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼B̼ộ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼”̼ ̼-̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼.̼