R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼
12:10 pm

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼”̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ờ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼N̼o̼n̼t̼h̼a̼b̼u̼r̼i̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼r̼a̼l̼P̼r̼e̼s̼s̼

̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼r̼a̼l̼ ̼P̼r̼e̼s̼s̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼o̼m̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼J̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼o̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼o̼m̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼”̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼D̼N̼A̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼o̼n̼g̼j̼a̼k̼ ̼P̼r̼e̼e̼c̼h̼a̼k̼a̼r̼u̼n̼p̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼