P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼
11:16 am

C̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼.̼L̼.̼C̼.̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼C̼ổ̼ ̼D̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼à̼o̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼S̼a̼u̼k̼ ̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼k̼ ̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼&̼x̼a̼h̼o̼i̼