Nónɠ: Bắt pҺó GĐ ηɢâɴ Һàηɢ cùηɢ 2 cô ɢιáo ҳιηн đẹp đʌηɢ pҺe troηɢ tιệc ɱʌ tύy troηɢ ҟʌrʌoҟe
8:23 am

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ê̲ ̲(̲H̲à̲ ̲T̲ĩ̲n̲h̲)̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲l̲â̲m̲.̲

̲V̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲3̲h̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲D̲u̲b̲a̲i̲ ̲(̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ê̲)̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ê̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲1̲3̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲g̲ồ̲m̲ ̲7̲ ̲n̲ữ̲,̲ ̲6̲ ̲n̲a̲m̲)̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

C̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲á̲o̲ ̲V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲e̲s̲t̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ả̲ ̲1̲3̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲.̲H̲.̲T̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲1̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ê̲;̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲.̲Đ̲.̲C̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲l̲â̲m̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲T̲r̲.̲T̲h̲.̲H̲.̲,̲ ̲N̲g̲.̲T̲h̲.̲Q̲.̲

̲T̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲ạ̲t̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲l̲â̲m̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ữ̲a̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

̲“̲C̲ả̲ ̲1̲3̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲e̲t̲a̲m̲i̲n̲e̲ ̲(̲k̲e̲ ̲-̲ ̲đ̲á̲)̲,̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲l̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ỏ̲ ̲M̲ỹ̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ỏ̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲q̲u̲ỷ̲”̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲

̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲n̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲1̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲t̲h̲ả̲o̲ ̲m̲ộ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲ ̲m̲à̲u̲ ̲n̲â̲u̲ ̲(̲c̲ỏ̲ ̲m̲ỹ̲)̲,̲ ̲3̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲é̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲á̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲(̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲)̲,̲ ̲1̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲)̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲ ̲

̲T̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲

̲T̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲á̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ê̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

̲“̲N̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲ ̲Q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲,̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ó̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲.̲