‘Người vi phạm trước đây còn xin xỏ, giờ đάɴh luôn CSGT’
12:57 pm

𝚃𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚌𝚊́𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚔𝚑𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝚗𝚑𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚟𝚞̣ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚑 đ𝚘̣̂𝚗𝚐, 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚋𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 𝚡𝚘̉ 𝚖𝚊̀ 𝚕𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊́𝚗𝚑 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚕𝚞𝚘̂𝚗.

𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝙱𝚘̣̂ 𝙲𝚘̂𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟸0 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 𝟹𝟹 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚞̣, 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝟷𝟿 𝚌𝚊́𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐. 𝙻𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝟹𝟹 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒.

𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚍𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 𝚙𝚑𝚞̛́𝚌 𝚝𝚊̣𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝, 𝚖𝚞̛́𝚌 đ𝚘̣̂ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̂𝚖 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐, 𝚌𝚊́𝚌 đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚕𝚒̃𝚗𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘𝚒 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚝.

𝚃𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚝𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝙻𝚎̂ 𝚇𝚞𝚊̂𝚗 Đ𝚞̛́𝚌, 𝙿𝚑𝚘́ 𝙲𝚞̣𝚌 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝙲𝚂𝙶𝚃 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̛́𝚌 𝚝𝚊̣𝚙, 𝚖𝚊𝚗𝚑 đ𝚘̣̂𝚗𝚐. 𝙰̉𝚗𝚑: 𝚄𝚈𝙴̂𝙽 𝚃𝚁𝙰𝙽𝙶

𝙽𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚗𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚙𝚑𝚒́𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖, 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̆́𝚗 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚘́ 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖, 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚌𝚞̛̣𝚌, 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚡𝚞̛̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚊́𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚜𝚢̃ 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚡𝚞́𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚍𝚊̂𝚗 𝚌𝚘̀𝚗 𝚑𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚎̂́, 𝚍𝚊̂̃𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚟𝚞̣ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚐𝚊̂𝚢 𝚋𝚞̛́𝚌 𝚡𝚞́𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚞̛ 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗.

𝚃𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚝𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝙻𝚎̂ 𝚇𝚞𝚊̂𝚗 Đ𝚞̛́𝚌, 𝙿𝚑𝚘́ 𝙲𝚞̣𝚌 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚜𝚘 𝚜𝚊́𝚗𝚑 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟷𝟿, 𝚜𝚘̂́ 𝚌𝚊́𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚟𝚒̀ 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟸0 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒𝚊̉𝚖 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚑 đ𝚘̣̂𝚗𝚐.
“𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚊̂𝚢, 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚒̣ 𝚍𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚡𝚎 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚡𝚘̉, 𝚡𝚒𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚝𝚊̂́𝚗 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃. 𝚃𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚢 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 𝚡𝚘̉ 𝚗𝚞̛̃𝚊 𝚖𝚊̀ 𝚝𝚊̂́𝚗 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃” – 𝚘̂𝚗𝚐 Đ𝚞̛́𝚌 𝚍𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐.

Đ𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚎̂𝚗, 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚑𝚘́𝚖 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚊̆̀𝚖 𝚑𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚞̣.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚘́, 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚌𝚑𝚞̉ đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚗𝚊̆́𝚖 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚒̀𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚊̆́𝚖 𝚋𝚊̆́𝚝 đ𝚒̣𝚊 𝚋𝚊̀𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚘, 𝚔𝚑𝚞 𝚟𝚞̛̣𝚌 𝚗𝚊̀𝚘 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒. 𝙷𝚊𝚒 𝚗𝚑𝚘́𝚖 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚊̆́𝚖 𝚋𝚊̆́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚗𝚘̂̀𝚗𝚐 đ𝚘̣̂ 𝚌𝚘̂̀𝚗 𝚟𝚊̀ đ𝚞𝚊 𝚡𝚎 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚙𝚑𝚎́𝚙.

“𝚇𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒̉𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚔𝚑𝚘́, 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚙𝚑𝚞̣𝚌, 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚛𝚊 𝚌𝚊́𝚒 𝚜𝚊𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚑𝚘̣ 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗; 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚘̂𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚌𝚊̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘́ 𝚑𝚘̛𝚗, 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚊̣𝚘 𝚛𝚊 𝚜𝚞̛̣ 𝚔𝚒́𝚌𝚑 đ𝚘̣̂𝚗𝚐…” – 𝙲𝚞̣𝚌 𝚙𝚑𝚘́ 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉, 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚢 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚔𝚑𝚊̉𝚘 sά‌ᴛ , 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚎̂𝚗 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚌𝚘́ 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚞̣.

𝙲𝚘̀𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚘́𝚖 đ𝚞𝚊 𝚡𝚎 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚙𝚑𝚎́𝚙, 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚜𝚎̃ 𝚙𝚑𝚘̂́𝚒 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝙲𝚘̂𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚡𝚊̃/𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐/𝚝𝚑𝚒̣ 𝚝𝚛𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚞̉ đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚗𝚊̆́𝚖 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚒̀𝚗𝚑, 𝚕𝚎̂𝚗 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚊́𝚌 đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖. 𝚀𝚞𝚊𝚗 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚊̆́𝚖 𝚋𝚊̆́𝚝 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚊́𝚘 𝚍𝚞̣𝚌, 𝚝𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚞̛̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑𝚎𝚖 𝚗𝚑𝚘́𝚖 𝚢́ đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 đ𝚞𝚊 𝚡𝚎 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚙𝚑𝚎́𝚙.

𝙻𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚛𝚊 𝚚𝚞𝚊̂𝚗 đ𝚘̛̣𝚝 𝚌𝚊𝚘 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖. 𝙰̉𝚗𝚑: 𝚄𝚈𝙴̂𝙽 𝚃𝚁𝙰𝙽𝙶

Đ𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝, 𝙿𝚑𝚘́ 𝙲𝚞̣𝚌 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̣̂𝚙 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚗𝚐𝚊̀𝚗𝚑 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝙲𝚂𝙶𝚃, 𝙲𝚊̉𝚗𝚑 sά‌ᴛ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚞̛̣ 𝚟𝚊̀ 𝙲𝚊̉𝚗𝚑 sά‌ᴛ 𝚌𝚘̛ đ𝚘̣̂𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚑𝚞𝚊̂́𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 (𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚑𝚘́𝚖 𝚋𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒, 𝟷0 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚌𝚊̉ 𝚖𝚘̣̂𝚝 đ𝚘𝚊̀𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒). 𝚃𝚞̛̀ đ𝚘́, 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚍𝚊̂̀𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚗𝚐𝚑𝚎̣̂𝚙 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚘̂́𝚗𝚐.

𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚃𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚝𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝙻𝚎̂ 𝚇𝚞𝚊̂𝚗 Đ𝚞̛́𝚌 𝚗𝚑𝚊̆́𝚌 𝚝𝚘̛́𝚒, đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚑𝚞𝚊̂́𝚗 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚡𝚞̛̉ 𝚌𝚑𝚘 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚘̂𝚗𝚐, 𝚖𝚘̣𝚒 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚞̛̃𝚊 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗 đ𝚎̂̀𝚞 “𝚡𝚞𝚊̂́𝚝 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚝𝚞̛̀ 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚡𝚞̛̉”.

Đ𝚎̂̉ 𝚝𝚊̣𝚘 𝚛𝚊 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗, 𝙲𝚞̣𝚌 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚙𝚑𝚊́𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊̀𝚘 𝚝𝚑𝚒 đ𝚞𝚊, đ𝚊̣̆𝚝 𝚛𝚊 𝚋𝚊 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚌𝚑𝚒́, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚘́ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚔𝚑𝚒 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚘̛̉ 𝚗𝚞̣ 𝚟𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗, 𝚝𝚊̣𝚘 𝚛𝚊 𝚜𝚞̛̣ 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗.

“𝙳𝚞̛́𝚝 𝚔𝚑𝚘𝚊́𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚍𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚘̛̉ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚞̣ 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒, 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̛́𝚌 𝚝𝚊̣𝚙 𝚖𝚊̀ 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̣𝚒 𝚗𝚊̆́𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒, 𝚌𝚑𝚊̀𝚘 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚖𝚘̣𝚒 𝚋𝚞̛́𝚌 𝚡𝚞́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉𝚖 𝚗𝚐𝚊𝚢” – 𝚟𝚒̣ 𝙿𝚑𝚘́ 𝚌𝚞̣𝚌 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚒.

𝚃𝚒𝚎̂́𝚙 đ𝚘́, 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚊̂́𝚙 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚢́ 𝚋𝚒𝚎̂𝚗 𝚋𝚊̉𝚗 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖, 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚘́𝚒 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗. 𝚅𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚡𝚞̛̉ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚟𝚊̣̂𝚢, 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚑𝚊̆́𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗 𝚜𝚎̃ đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚊́𝚌 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚟𝚒 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚌𝚞̉𝚊 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚗𝚊̆𝚗𝚐.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝙿𝙻𝙾

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-vi-pham-truoc-day-con-xin-xo-gio-danh-luon-csgt-958068.html