N̼H̼À̼ ̼S̼Ư̼ ̼D̼Ù̼N̼G̼ ̼D̼A̼O̼ ̼T̼Ấ̼N̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼R̼O̼N̼G̼ ̼C̼H̼Ù̼A̼,̼R̼ỒI̼ ̼C̼H̼Ạ̼Y̼ ̼R̼A̼ ̼N̼G̼O̼À̼I̼ ̼T̼R̼U̼Y̼ ̼S̼Á̼T̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼D̼Â̼N̼,̼ ̼1̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼C̼H̼Ế̼T̼,̼ ̼3̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼B̼Ị̼ ̼T̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼N̼G̼H̼I̼Ê̼M̼ ̼T̼R̼Ọ̼N̼G̼
4:49 am

D̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼nghiêm trọng

M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼(̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼

̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼(̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼-̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼é̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼u̼ơ̼ ̼h̼u̼ơ̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼”̼.̼

C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼”̼H̼u̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼.̼

̼”̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼1̼0̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼)̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼X̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼p̼h̼ê̼”̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼)̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼o̼à̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼ ̼S̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼1̼0̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

<̲ ̲h̲t̲t̲p̲:̲/̲/̲k̲h̲o̲q̲u̲e̲t̲t̲v̲.̲c̲o̲m̲/̲n̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲h̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲a̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲-̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲s̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲u̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲-̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲d̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲u̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲n̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲g̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲-̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲d̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲a̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲o̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲-̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲t̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲a̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲n̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲-̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲c̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲o̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲n̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲g̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲-̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲t̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲r̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲o̲%̲c̲c̲%̲b̲c̲n̲/̲?̲f̲b̲c̲l̲i̲d̲=̲I̲w̲A̲R̲1̲f̲D̲x̲h̲a̲X̲R̲w̲Z̲W̲1̲z̲3̲6̲6̲Q̲O̲j̲C̲U̲3̲c̲V̲c̲R̲b̲W̲4̲D̲g̲g̲U̲_̲q̲o̲q̲W̲K̲p̲Q̲g̲h̲x̲4̲F̲x̲m̲i̲B̲p̲U̲A̲r̲G̲-̲c̲ ̲>̲