Mới nhất : Tình hình Sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ Đᴏ́ɴɢ 9 Đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̂̀ᴜ
12:39 pm

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴇ́ Đ.N.A ᴛʜɪ̀ ʙᴇ́ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̣ᴀ ǫᴜᴀ̣̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴏ́ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ, ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ.

Sᴀ́ɴɢ 26/1, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̛̀ Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ Tɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣, ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Hᴜ̛̃ᴜ Cʜᴜ̛́ᴄ (ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Cᴀɴʜ Nᴀ̣̂ᴜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) – ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.N.A (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ. Đ.N.A ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ́ɴɢ 9 đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ 10 ɴɢᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, đᴇ̂́ɴ sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: ‘Tᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴏ̛̉ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀, sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴘʜᴀ̂́ɴ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ǫᴜᴀ́, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ́ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̣ᴀ ǫᴜᴀ̣̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴏ́ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ.

Gɪᴏ̛̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ́ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ…’. Ôɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴍᴏ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ đɪɴʜ ʀᴀ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ A. Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ đɪɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴠɪ̀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ A. ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ, ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂.

Nội dung chú thích ảnh

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 17/1, ᴄʜᴀ́ᴜ A đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂, ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ.

Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ sᴜ̛̉ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋʜᴏᴀ Cᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ đᴀ̃ đᴀ̣̆ᴛ ᴏ̂́ɴɢ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴘʜɪᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜɪᴍ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̉ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ. Sᴀᴜ đᴏ́, ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Nội dung chú thích ảnh

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴀ́ᴜ A đᴀ̃ 4 ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴀ̂́ᴜ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ‘ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̃ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜɪ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣; sᴀɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̣̂ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴀ ʟᴇ̂ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜɪ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ;

ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴛᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ 3 ᴄᴀ́ɪ đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ đɪɴʜ ᴄᴀ̆́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ’ – ᴄʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ Aɴʜ (ʙᴀ́ᴄ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴇ̂ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ A) ᴄʜɪᴀ sᴇ̉. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴏ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ A.

Tʜᴇᴏ Nᴀ (ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ)/ᴠᴛᴄ.ᴠɴ