Kᴏɴ Tᴜᴍ: Kʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴋᴇ̉ Sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ
1:35 pm

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠɪ̣ ʟɪɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ đᴀɴɢ ᴄᴜ̛̉ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ́ռʜ ʟᴇ̂̃ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ѕᴀ́т ʜᴀ̣ɪ.

Nɢᴀ̀ʏ 3.2, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Kɪᴇ̂ɴ (33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Gɪᴀɴɢ Lᴏ̂́ 2, xᴀ̃ Sᴀʟᴏᴏɴɢ, H.Nɢᴏ̣ᴄ Hᴏ̂̀ɪ, Kᴏɴ Tᴜᴍ) đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ᴍᴀ̣ɴɢᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ

Qᴜᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 19 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 29.1, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ Y Mᴏ̛́ɪ (ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Gɪᴀɴɢ Lᴏ̂́ 2) đᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʜᴀ́ռʜ ʟᴇ̂̃ ᴅᴏ ʟɪɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴀɴʜ (41 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ɢɪᴀ́ᴏ xᴜ̛́ Nʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ Đᴀ̆ᴋ Mᴏ̂́ᴛ (xᴀ̃ Sᴀʟᴏᴏɴɢ, H.Nɢᴏ̣ᴄ Hᴏ̂̀ɪ) ᴄᴜ̛̉ ʜᴀ̀ɴʜ, Kɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ 1 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 40 ᴄᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ Y Mᴏ̛́ɪ.

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ Y Mᴏ̛́ɪ, Kɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴏ̂̉ɴɢ đᴏ̛̣ɪ. Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ᴋʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀, Kɪᴇ̂ɴ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ѕᴀ́т ʜᴀ̣ɪ ʟɪɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴀɴʜ. Sᴀᴜ đᴏ́ Kɪᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢʜᴇ̂́ ɢᴏ̂̃ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀʏ Kɪᴇ̂ɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ ʟɪɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴀɴʜ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̣ ʟɪɴʜ ᴍᴜ̣ᴄ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ռ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ.ᴠɴ/ᴋᴏɴ-ᴛᴜᴍ-ᴋʜᴏɪ-ᴛᴏ-ᴛᴀᴍ-ɢɪᴀᴍ-ᴋᴇ-sᴀᴛ-ʜᴀɪ-ᴍᴏᴛ-ʟɪɴʜ-ᴍᴜᴄ-ᴘᴏsᴛ1426721.ʜᴛᴍʟ