Hai nhóm dùng ôtô тrµγ ƌµổι, ɓắŋ nhau trên phố, ƌạŋ ɾớт đầγ đường
2:47 am

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼-̼8̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ú̼i̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼-̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼2̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼A̼-̼2̼5̼1̼.̼2̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼u̼k̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼7̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼

̼Ô̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼A̼-̼2̼5̼1̼.̼2̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼C̼-̼1̼8̼5̼.̼9̼7̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼A̼-̼2̼5̼1̼.̼2̼8̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼A̼-̼2̼5̼1̼.̼2̼8̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

̼V̼ỏ̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Đ̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ỏ̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼h̼a̼i̼-̼o̼t̼o̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼n̼o̼-̼s̼u̼n̼g̼-̼b̼a̼n̼-̼n̼h̼u̼-̼p̼h̼i̼m̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼p̼h̼o̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼8̼1̼7̼1̼9̼5̼8̼0̼5̼3̼3̼3̼.̼h̼t̼m̼