H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼:̼ ̼’̼C̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼’̼
1:07 pm

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼.̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼.̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼.̼i̼ ̼b̼ạ̼.̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼B̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼)̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼