Cô giáo buộc dây, cột trẻ tự kỷ vào cửa sổ t..át liên tiếp gây ức chế
1:41 am

Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼0̼/̼2̼0̼1̼7̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼;̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼ế̼p̼,̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼;̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼1̼1̼1̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼;̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼ ̼P̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼c̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼L̼.̼N̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼7̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼á̼t̼ ̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼2̼ ̼

Theo tin tức