CHÍNH THỨC: Từ 1/7, tất cả mọi học sinh tiểu học các trường được miễn đóng học phí
7:35 am

Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo d.ụ.c công lập không phải đóng học phí.

Luật Giáo d.ụ.c năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo d.ụ.c năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo d.ụ.c năm 2009. So với quy định Luật Giáo d.ụ.c hiện hành, Luật Giáo d.ụ.c có nhiều điểm mới quan trọng.

Theo đó, từ ngày 1/7, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo d.ụ.c công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo d.ụ.c tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.

Từ 1/7, học sinh tiểu học không phải đóng học phí.

Cụ thể, điều 14 ghi rõ:

1 Giáo dục tiểu học là giáo d.ụ.c b;ắt b.u.ộ.c.

Nhà nước thực hiện phổ cập giáo d.ụ.c mầm non cho trẻ em 05 tuổi và phổ cập giáo d.ụ.c trung học cơ sở.

2 Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo d.ụ.c b;ắt b.u.ộ.c trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo d.ụ.c.

3 Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo d.ụ.c và hoàn thành giáo dục b;ắ.t b.u.ộ.c.

4 Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo d.ụ.c và hoàn thành giáo dục b;ắ.t b.u.ộ.c.

Và điều 99 về học phí, chi phí của d.ị.ch vụ giáo d.ụ.c, đào tạo như sau:

-Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo d.ụ.c tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

-Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.

-Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, cơ sở giáo d.ụ.c dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các d.ị.ch vụ khác bảo đảm b.ù đ.ắ.p chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện công khai chi phí của d.ị.ch vụ giáo d.ụ.c, đào tạo và mức thu theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật.

Nguồn : https://baodansinh.vn/tu-ngay-1-7-2020-hoc-sinh-tieu-hoc-duoc-mien-dong-hoc-phi-20200701151846253.htm