Cᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ Đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ, Đᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴄ?
6:48 am

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Đᴜ̛ᴀ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂, Nʜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ Mᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂.

Cᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂.

Cᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ?

Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴏ̂ɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ (SN 1967, ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́, ᴄᴜ̛̣ᴜ Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀, ᴄᴜ̛̣ᴜ Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ).

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Cʜᴀ̂ᴜ (SN 1973, ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀), Vᴜ̃ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ (SN 1980, ᴄᴜ̛̣ᴜ đᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴏ́ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀), Lᴇ̂ Đɪ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ (SN 1977, ᴄᴜ̛̣ᴜ đᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴏ́ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т Tʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ռ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴜ̛ ᴘʜᴀ́ᴘ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀).

Cᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ʙɪ̣ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Tʜᴀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ʙɪ̣ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ռ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀”, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Kʜᴏᴀ̉ɴ 1, Đɪᴇ̂̀ᴜ 378, Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴᴀ̆ᴍ 2015.

Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴏ̂ɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ sᴜ̛́ᴄ ᴇ́ᴘ, ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Tᴀ̀ɪ (29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Pʜᴜ́ᴄ Xᴀ́, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bᴀ Đɪ̀ɴʜ). Tᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴄ. Kᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃, ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴜ̃ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ Lᴇ̂ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tᴀ̀ɪ đᴀɴɢ ʙɪ̣ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʜᴜ̉ʏ ʙᴏ̉ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴀ̉ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ Lᴇ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Nɢᴏ̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̀ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴠᴇ̂̀.

Lᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴜ̃ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Cʜᴀ̂ᴜ, Lᴇ̂ Đɪ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ, ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Ôɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ Tʜᴀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ʙɪ̣ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ռ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀.

Kᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Cʜᴀ̂ᴜ, Vᴜ̃ Cᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ, Lᴇ̂ Đɪ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ (ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴜ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀) ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Cʜɪ̉ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ VKSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ɢᴀ̂ʏ ᴄᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ̛̉, ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ Hᴜᴀ̂ɴ, Hᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Bᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴇɴ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴʜᴇ̣ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ хᴇ́ᴛ хᴜ̛̉.

Aɪ ᴍᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ‘ᴄʜᴀ̣ʏ ᴀ́ռ’?

Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴏ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴀɴʜ N. V. T. ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Bᴀ̉ʏ (49 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ Ứɴɢ Hᴏ̀ᴀ) ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̣ᴜ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ Bᴀ̉ʏ “ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ”.

Kᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴᴇ̂ᴜ, Pʜᴜ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Bᴀ̉ʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Lᴇ̂ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Bᴀ̉ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ, ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Tᴀ̀ɪ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ 110 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴏ̀ᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ. Bᴀ̉ʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ N. V. T. đᴇ̂̉ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ Tᴀ̀ɪ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ. Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 22ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 22/9/2016, ᴠᴏ̛̣ Tᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ N. T. H. ᴄᴜ̀ɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ 103 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀, ᴏ̂ɴɢ Bᴀ̉ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ H. ᴠᴀʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ 7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Bᴀ̉ʏ ᴍᴀɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂, đᴀ̣̆ᴛ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴇ̂: “Cʜᴀ́ᴜ xᴇᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ʜᴏ̀ᴀ ɢɪᴀ̉ɪ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ɴᴏ́ ᴠᴇ̂̀”. Bᴀ̉ʏ sᴀᴜ đᴏ́ đɪ ʀᴀ ᴠᴀ̀ đɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ.

Cʜɪ̉ sᴀᴜ 1 ɴɢᴀ̀ʏ, Bᴀ̉ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ Tᴀ̀ɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Bᴀ̉ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ Tᴀ̀ɪ 7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴅᴜ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀ̉ʏ, ᴏ̂ɴɢ H. (ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ Tᴀ̀ɪ), ᴄʜɪ̣ H (ᴠᴏ̛̣ Tᴀ̀ɪ). ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ T. (ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏ̂ɴɢ H., ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ Tᴀ̀ɪ). đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴀ 110 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ Pʜᴜ̀ɴɢ Aɴʜ Lᴇ̂ đᴇ̂̉ ʜᴏ̀ᴀ ɢɪᴀ̉ɪ, ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴀ̉ Tᴀ̀ɪ sᴀᴜ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ 1 ɴɢᴀ̀ʏ Tᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Bᴀ̉ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ɴᴇ̂ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ đᴀ̃ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Đᴜ̛ᴀ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂”, “Nʜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂ ” ᴠᴀ̀ “ᴍᴏ̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂”.

Vᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ́ᴛ, ʜᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ, ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̃ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴅᴏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ʀᴇ̀ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̉ɴ ʟɪ̃ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣, ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴄᴜᴜ-ᴅᴀɪ-ᴛᴀ-ᴘʜᴜɴɢ-ᴀɴʜ-ʟᴇ-ʟᴜᴏɴ-ᴛɪᴍ-ᴍᴏɪ-ʟʏ-ᴅᴏ-ᴅᴇ-ᴄʜᴏɪ-ᴛᴏɪ-ᴅᴏ-ʟᴏɪ-ᴄʜᴏ-ᴄᴀᴄ-ʙɪ-ᴄᴀɴ-ᴋʜᴀᴄ-20220126073919365.ʜᴛᴍ