Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ TGĐ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴀᴏ sᴜ sᴀʏ xɪ̉ɴ, ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ
2:10 pm

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣ ᴠᴀ̀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜɪ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ́ᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ TP.HCM, ɴɢᴀ̀ʏ 25/1, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Gɪᴀ́ᴏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Sᴏɴɢ Tᴏᴀ̀ɴ (ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ Tᴀ̂ɴ Uʏᴇ̂ɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂.

Tᴏᴀ̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ (Ảɴʜ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ)

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 10/1, Tᴏᴀ̀ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ Tᴀᴍ Lᴀ̣̂ᴘ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Gɪᴀ́ᴏ).

Kʜɪ đɪ đᴇ̂́ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴀ̂́ᴘ Cᴀ̂ʏ Kʜᴏ̂ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴅᴏ Tᴏᴀ̀ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ N.T.Y.T. (23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ N.V.H. (6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙᴇ̂ɴ ʟᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴜ́ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɢᴀ̂̀ᴍ xᴇ ᴛᴏ̂ ᴛᴏ̂. Cʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ʜᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ̣ T. đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Gɪᴀ́ᴏ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ (Ảɴʜ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ)

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʙᴀ́ᴏ Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5/2020. Ôɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ Tᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀᴏ sᴜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ (ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴀᴏ sᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Gɪᴀ́ᴏ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ), ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Sᴏɴɢ Tᴏᴀ̀ɴ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ PV ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Tᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ᴜ, ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.