C͟ô͟n͟ ͟đ͟ồ͟ ͟x͟ô͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟3͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟d͟ã͟ ͟m͟a͟n͟
12:30 pm

M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼H̼.̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼.̼2̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼.̼2̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼D̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼3̼.̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼.̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼p̼h̼u̼ ̼h̼u̼ỵ̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼T̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼C̼B̼5̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼.̼2̼,̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼–̼ ̼8̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼B̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼C̼B̼5̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼B̼.̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼B̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼l̼ầ̼y̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼“̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼“̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼.̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼k̼m̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼V̼.̼K̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼C̼B̼9̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼2̼/̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼E̼m̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ũ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼.̼2̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼V̼.̼K̼.̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼k̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼V̼.̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼B̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼.̼2̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼H̼.̼B̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼.̼2̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼.̼V̼.̼K̼.̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼á̼p̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼B̼Á̼O̼ ̼T̼H̼A̼N̼H̼ ̼N̼I̼Ê̼N̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼d̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼p̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼o̼-̼x̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼o̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼t̼-̼3̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼c̼h̼o̼-̼d̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼d̼a̼p̼-̼d̼a̼-̼m̼a̼n̼-̼1̼3̼4̼5̼5̼0̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼