C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼:̼ ̼M̼u̼a̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼
1:08 pm

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼

Xót xa về chữ Hiếu thời nay: “Tôi muốn mẹ chết sớm để tôi không còn phải khổ”

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼ì̼̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼̼c̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼̼ ̼đ̼ứ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼é̼̼p̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼í̼̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼b̼à̼̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼á̼̼p̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼3̼5̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼l̼o̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼V̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼.̼ ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼S̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ấ̼t̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼”̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Kế hoạch giết mẹ già bị liệt của con gái “nghịch tử“: Mua nước tăng lực về cho mẹ uống rồi đánh mẹ t.ử vong

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ữ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼

Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼v̼à̼n̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼G̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ằ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼

M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼a̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼

H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

̼-̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼W̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼