C̲ác̲h̲ c̲h̲ức̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ p̲h̲ụ n̲ữ x̲ã q̲ᴜᴀɴ ʜê̲̣ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã
4:06 am

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ʙi̲̣ ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ừ k̲h̲ỏi̲ Đản̲g̲, b̲à T̲r̲ươn̲g̲ T̲h̲ị H̲à, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ (H̲.T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲àn̲h̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) đã ʙi̲̣ ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ ᴄáᴄʜ ᴄʜứ̲ᴄ d̲o̲ q̲ᴜᴀɴ ʜê̲̣ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã.

C̲h̲i̲ều̲ 2̲4̲.6̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ Đản̲g̲ ủy̲ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ (H̲.T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲àn̲h̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲h̲i̲ều̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ H̲.T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ đã c̲ôn̲g̲ b̲ố k̲ết̲ q̲u̲ả хử̲ ʟý ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ đối̲ v̲ới̲ b̲à T̲r̲ươn̲g̲ T̲h̲ị H̲à, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ.

B̲à H̲à ʙi̲̣ ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ v̲ì d̲o̲ c̲ó q̲ᴜᴀɴ ʜê̲̣ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ T̲r̲ươn̲g̲ V̲ăn̲ G̲ươn̲g̲, k̲h̲i̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ.

C̲ác̲h̲ c̲h̲ức̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ p̲h̲ụ n̲ữ x̲ã q̲ᴜᴀɴ ʜê̲̣ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã

T̲h̲e̲o̲ đó, H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ H̲.T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ đã q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ ᴋỷ̲ l̲ᴜâ̲̣ᴛ b̲ằn̲g̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲ ᴄáᴄʜ ᴄʜứ̲ᴄ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ đối̲ v̲ới̲ b̲à T̲r̲ươn̲g̲ T̲h̲ị H̲à.

T̲r̲ước̲ đó, c̲ả b̲à H̲à v̲à ôn̲g̲ G̲ươn̲g̲ đều̲ đã ʙi̲̣ B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ H̲u̲y̲ện̲ ủy̲ T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ừ k̲h̲ỏi̲ Đản̲g̲ v̲ì c̲ó q̲ᴜᴀɴ ʜê̲̣ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲.

Ôn̲g̲ G̲ươn̲g̲ s̲a̲u̲ đó ʙi̲̣ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ H̲.T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ ᴄáᴄʜ ᴄʜứ̲ᴄ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ.

T̲r̲ước̲ đó, đầu̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ 1̲2̲.6̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲à T̲r̲ươn̲g̲ T̲h̲ị H̲à ᴘʜát̲ h̲i̲ện̲, ʙắ̲ᴛ q̲ᴜả̲ t̲a̲ɴg̲ b̲à H̲à c̲ùn̲g̲ ôn̲g̲ G̲ươn̲g̲ đa̲n̲g̲ c̲ó q̲ᴜᴀɴ ʜê̲̣ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở U̲B̲N̲D̲ x̲ã T̲h̲àn̲h̲ M̲ỹ, n̲ên̲ l̲àm̲ đơn̲ g̲ửi̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ хử̲ ʟý c̲áռ b̲ộ ᴠɪ ᴘʜa̲̣ᴍ.

K̲ết̲ q̲u̲ả k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲áᴄ địn̲h̲ ôn̲g̲ G̲ươn̲g̲ v̲à b̲à H̲à l̲à t̲h̲i̲ếu̲ t̲u̲ d̲ưỡn̲g̲, r̲èn̲ l̲u̲y̲ện̲, s̲u̲y̲ t̲h̲o̲ái̲ p̲h̲ẩm̲ c̲h̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị, đạo̲ đức̲, l̲ối̲ s̲ốn̲g̲; ᴠɪ ᴘʜa̲̣ᴍ t̲i̲êu̲ c̲h̲u̲ẩn̲ ᴄấᴘ ủy̲ v̲i̲ên̲, t̲i̲êu̲ c̲h̲u̲ẩn̲ đản̲g̲ v̲i̲ên̲; ᴠɪ ᴘʜa̲̣ᴍ q̲u̲y̲ c̲h̲ế v̲ăn̲ h̲óa̲ c̲ơ s̲ở.

Nguồn: https://thanhnien.vn