Bảo vệ éƤ nhiều học sinh trong trường QH quay video “Trong điện thoại còn có clip của nhiều học sinh khác”
12:47 pm

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼B̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼(̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼
̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼e̼s̼s̼e̼n̼g̼e̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼–̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼

̼V̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼a̼n̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼h̼i̼n̼h̼-̼s̼u̼/̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼1̼2̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼t̼o̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼o̼-̼v̼e̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼q̼u̼a̼y̼-̼v̼i̼d̼e̼o̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼t̼h̼o̼a̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼o̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼k̼h̼a̼c̼-̼a̼3̼4̼0̼1̼5̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼