Bảng lương cáռ bộ, công chức, viên chức năm 2021
1:01 am

Bảng lương cáռ bộ, công chức, viên chức năm 2021 gồm có bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáռ bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáռ bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Lương cáռ bộ công chức viên chức năm 2021 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở và hệ số lương.

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toáռ ngân sách nhà nước năm 2021 trong đó nêu rõ nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, lương của cáռ bộ công chức viên chức năm tới tăng hay không sẽ phụ thuộc vào hệ số lương.

Dưới đây Dân Việt giới thiệu Bảng lương cáռ bộ công chức viên chức năm 2021.

Bảng lương cáռ bộ công chức năm 2021 trong các cơ quan nhà nước

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáռ bộ, công chức. Ảnh chụp màn hình.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức. Ảnh chụp màn hình.

STT NHÓM NGẠCH BẬC 1 BẬC 2 BẬC 3 BẬC 4 BẬC 5 BẬC 6 BẬC 7 BẬC 8 BẬC 9 BẬC 10 BẬC 11 BẬC 12 Cột 15
1 Công chức loại A3
Nhóm 1 (A3.1)
Hệ số lương 6,2 6,56 6,92 7,28 7,64 8,0
Mức lương từ 01/01/2021 9.328.000 9.774.400 10.310.800 10.847.200 11.383.600 11.920.000
Nhóm 2 (A3.2)
Hệ số lương 5,75 6,11 6,47 6,83 7,19 7,55
Mức lương từ 01/01/2021 8.567.500 9.103.900 9.103.900 10.176.700 10.713.100 10.713.100
2 Công chức loại A2
Nhóm 1 (A2.1)
Hệ số lương 4,4 4,74 5,08 5,42 5,76 6,1 6,44 6,78
Mức lương từ 01/01/2021 6.556.000 7.062.600 7.569.200 8.75.800 8.582.400 9.089.000 9.595.600 10.102.200
Nhóm 2 (A2.2)
Hệ số lương 4,0 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38
Mức lương từ 01/01/2021 5.960.000 6.466.600 6.973.200 7.479.800 7.986.400 8.493.000 8.999.600 9.506.200
3 Công chức loại A1
Hệ số lương 2,34 3,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98
Mức lương từ 01/01/2021 3.486.60 3.978.300 4.470.00 4.961.700 5.453.400 5.945.100 6.436.800 6.928.500 7.420.200

Chi tiết:  Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáռ bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáռ bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáռ bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Nguồn: https://danviet.vn/bang-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2021-2020122511073031.htm