Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ xʏᴀɴᴜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ đᴏ̂̉ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ xᴀ́ᴄ
2:02 am

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ, Tᴏ̂́ɴɢ Tʜɪ̣ Tᴜ̀ɴɢ Lɪɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʜᴀʏ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏᴀ̣ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴘʜᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴏ̂ɴ ᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đᴏ́.

Nɢᴀ̀ʏ 21/1, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (21/1) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴏ̂́ɴɢ Tʜɪ̣ Tᴜ̀ɴɢ Lɪɴʜ (SN 2001, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ, TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tᴏ̂́ɴɢ Hᴏ̂̀ɴɢ Đɪᴇ̣̂ᴘ (54 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ TP.Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ), ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Lɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ ᴍᴀ̆́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ Tᴏ̂́ɴɢ Tʜɪ̣ Tᴜ̀ɴɢ Lɪɴʜ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tᴏ̂́ɴɢ Tʜɪ̣ Tᴜ̀ɴɢ Lɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Ảɴʜ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́,Lɪɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̛̣ Kɪᴍ Bɪᴇ̂ɴ, TP.HCM đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ 1ᴋɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ʏ́ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ.

Nɢᴀ̀ʏ 18/1, Lɪɴʜ ᴘʜᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴀʏ ᴜᴏ̂́ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏᴀ̣ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̣̂ᴘ ɴᴏ̂ɴ ᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đᴏ́.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, Lɪɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̆ɴɢ ᴋᴇᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̀ ᴠᴀ̣ᴛ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̣̂ᴘ ʟᴀ̣ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ xᴀ̂ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʜᴏ̂̀ đᴇ̂̉ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̣̂ɴ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ đᴀ̆́ᴘ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̂́ᴜ xᴀ́ᴄ.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, đᴇ̂ᴍ 19/1, Lɪɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ xᴀ̆ɴɢ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ́ʏ ɴʜᴀ̀. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ Lɪɴʜ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ.

Sᴀ́ɴɢ 20/1, Lɪɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Lɪɴʜ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 23ʜ đᴇ̂ᴍ 19/1, ᴋʜɪ Lɪɴʜ đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴜ̉ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ᴋᴇ́ᴏ đᴀ̂̀ᴜ Lɪɴʜ ᴅᴀ̣̂ʏ ɴᴏ́ɪ đᴀ̃ ɢɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Lɪɴʜ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜᴜ̀. Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̣̂ᴘ đᴀ̂̀ᴜ Lɪɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Lɪɴʜ ɴɢᴀ̂́ᴛ xɪ̉ᴜ sᴀᴜ đᴏ́ ʙᴏ̉ đɪ.

Lɪɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴋʜɪ ᴛɪ̉ɴʜ ᴅᴀ̣̂ʏ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ʏ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴏ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̛̉ᴀ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ̀ᴏ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴇ ᴘʜᴜ̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Sᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ, Lɪɴʜ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nguồn: baomoi.com