B̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼ʙ̼ạ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼à̼n̼ʜ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼”̼ᴆ̼ị̼a̼ ̼ɴ̼ɢ̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼
12:22 pm

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

Ảnh minh hoạ
V̼ợ̼ ̼”̼đ̼à̼y̼ ̼đ̼ọ̼a̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼)̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼;̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

K̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

Ảnh minh hoạ
“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ơ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼”̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Luật sư Nguyễn Thị Tuyến.
Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼ô̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼9̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼è̼m̼ ̼p̼h̼a̼”̼.̼

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Người đưa tin