B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼
7:08 am

L̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ẻ̼ ̼l̼o̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼P̼ô̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼u̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼“̼b̼a̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ố̼t̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼đ̼ò̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼“̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼.̼

̼“̼M̼a̼ ̼m̼e̼n̼”̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼B̼a̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼0̼0̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼g̼í̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼è̼ ̼n̼h̼è̼ ̼s̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ă̼m̼ ̼r̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

̼Đ̼ứa̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼D̼ù̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼.̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼o̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼J̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼

̼T̼rư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.̼
̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼è̼ ̼n̼h̼è̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼m̼ò̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼“̼V̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼

̼V̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼y̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼he̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ẻ̼ ̼l̼o̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼l̼ở̼m̼ ̼c̼h̼ở̼m̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼.̼

̼Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼”̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼í̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼P̼ô̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ợ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼í̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼/̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼&̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼