AE XH đã tìm đến tận nhà chăm sóc thanh niên cнở ɢáι gây TN còn đạṗ тнᾰ̉ɴɢ vὰo мᾰ̣т, vào đầυ ɴυ̛̃ ѕιɴн cấp 2, mếu khóc xin tha lỗi
7:21 am

A͙n͙h͙ ͙e͙m͙ ͙x͙ã͙ ͙h͙ộ͙i͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙ậ͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙h͙ỏ͙i͙ ͙t͙h͙ă͙m͙ ͙

H̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼n̼ ̼t̼h̼í̼t̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼Đa̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼ẩ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼é̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼

R̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

Ă͙n͙ ͙n͙ă͙n͙ ͙h͙ố͙i͙ ͙l͙ỗ͙i͙

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼

C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼

H̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ạ̼

V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼