ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̣ᴘ ᴄᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Tᴀ̂ʏ Bᴜ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ, TP HCM
12:41 pm

ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Tᴀ̂ʏ Bᴜ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP HCM) ᴄʜᴏ̛ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣. Nɢᴀ̀ʏ 5-2, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴍ đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ Hᴜ̀ɴɢ (SN 1989; ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀ̂̀ᴜ Ôɴɢ Lᴀ̃ɴʜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 1-2, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ Cʜɪ̉ ʜᴜʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀ̂̀ᴜ Ôɴɢ Lᴀ̃ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ Tᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ́ռ Nʜᴀ̂ᴍ Dᴀ̂̀ɴ 2022, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Pʜᴏ̂̀ɴ – ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – đᴀ̃ đɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜ̀ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀ sᴏ̂́ 170 Đᴇ̂̀ Tʜᴀ́ᴍ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀ̂̀ᴜ Ôɴɢ Lᴀ̃ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ Pʜᴏ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Nɢᴀ̂ɴ (SN 1964), đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ đᴀ́ռʜ ʙᴀ̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ռ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɢʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Pʜᴏ̂̀ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, Lɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ Hᴜ̀ɴɢ (ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ) đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ᴋɪ́ᴄʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴏ̂ɴɢ Pʜᴏ̂̀ɴ.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Tᴀ̂ʏ Bᴜ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀ̂̀ᴜ Ôɴɢ Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Lɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ Hᴜ̀ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1 đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ đᴇ̂̉ хᴜ̛̉ ʟʏ́ Lɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ Hᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ɴʟᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴘʜᴀᴘ-ʟᴜᴀᴛ/ᴋʜᴏɪ-ᴛᴏ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴋᴇᴘ-ᴄᴏ-ᴄᴏɴɢ-ᴀɴ-ᴏ-ᴘʜᴏ-ᴛᴀʏ-ʙᴜɪ-ᴠɪᴇɴ-ᴛᴘ-ʜᴄᴍ-20220205090908095.ʜᴛᴍ