ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ 𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʙị ʙắᴛ ᴠì ᴍᴀɴɢ ʜàɴɢ ᴄấᴍ ʟêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ
11:33 am

C̼ô̼n̼g a̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ N̼gô̼ B̼á̼ S̼ơ̼n̼ v̼à̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ B̼ằ̼n̼g l̼à̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ t̼u̼n̼g t̼i̼n̼ đ̼ồ̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ n̼gh̼i̼ m̼a̼n̼g h̼à̼n̼g c̼ấ̼m̼ l̼ê̼n̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ gâ̼y̼ h̼o̼a̼n̼g m̼a̼n̼g d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼.

̼N̼gà̼y̼ 0̼7̼-̼8̼,̼ P̼h̼ò̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ p̼h̼ò̼n̼g c̼h̼ố̼n̼g t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g c̼ô̼n̼g n̼gh̼ệ̼ c̼a̼o̼ (̼P̼C̼5̼0̼)̼ –̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ r̼a̼ l̼ệ̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gồ̼m̼:̼ N̼gô̼ B̼á̼ S̼ơ̼n̼ (̼3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ả̼i̼ H̼ậ̼u̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼a̼m̼ Đ̼ị̼n̼h̼)̼ v̼à̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ B̼ằ̼n̼g (̼2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼c̼ T̼h̼u̼ỷ̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼o̼à̼ B̼i̼n̼h̼)̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ “̼Đ̼ư̼a̼ h̼o̼ặ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g m̼á̼y̼ t̼í̼n̼h̼,̼ m̼ạ̼n̼g v̼i̼ễ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ m̼ạ̼n̼g I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼”̼

̼N̼gô̼ B̼á̼ S̼ơ̼n̼ v̼à̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ B̼ằ̼n̼g (̼t̼ừ̼ t̼r̼á̼i̼ q̼u̼a̼)̼,̼ 2̼ n̼gh̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼u̼n̼g t̼i̼n̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ n̼gh̼i̼ m̼a̼n̼g h̼à̼n̼g c̼ấ̼m̼ l̼ê̼n̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼gà̼y̼ 5̼ v̼à̼ 6̼-̼8̼,̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼á̼o̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ử̼ đ̼ồ̼n̼g l̼o̼ạ̼t̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ m̼a̼n̼g t̼ê̼n̼ “̼P̼h̼ạ̼m̼ A̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼”̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ n̼gh̼i̼ m̼a̼n̼g h̼à̼n̼g c̼ấ̼m̼ l̼ê̼n̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ ?̼

̼T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ h̼o̼a̼n̼g m̼a̼n̼g d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼,̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ô̼n̼g đ̼ả̼o̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g,̼ l̼à̼m̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g x̼ấ̼u̼ đ̼ế̼n̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ f̼a̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼.

̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ậ̼t̼. C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ũ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g d̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ gi̼ậ̼t̼ gâ̼n̼ n̼h̼ằ̼m̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ể̼ t̼r̼ụ̼c̼ l̼ợ̼i̼.

̼Vụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g P̼C̼5̼0̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼t̼u̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ “̼P̼h̼ạ̼m̼ A̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼”̼. C̼h̼ủ̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ l̼à̼ P̼h̼ạ̼m̼ V̼ă̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ (̼q̼u̼ê̼ q̼u̼á̼n̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ N̼a̼m̼)̼.

̼T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼,̼ T̼u̼ấ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ n̼à̼y̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 8̼-̼2̼0̼1̼2̼ v̼à̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ v̼ớ̼i̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ đ̼ọ̼c̼ t̼i̼n̼ t̼ứ̼c̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ n̼à̼y̼ c̼ủ̼a̼ T̼u̼ấ̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼á̼c̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g v̼à̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g đ̼ể̼ đ̼ă̼n̼g t̼i̼n̼ s̼a̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼.

̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ B̼ằ̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼9̼,̼ q̼u̼ê̼ ở̼ x̼ã̼ A̼n̼ L̼ạ̼c̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼c̼ T̼h̼ủ̼y̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ò̼a̼ B̼ì̼n̼h̼)̼ v̼à̼ N̼gô̼ B̼á̼ S̼ơ̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼4̼,̼ q̼u̼ê̼ ở̼ x̼ã̼ H̼ả̼i̼ Đ̼ă̼n̼g,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ả̼i̼ H̼ậ̼u̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼a̼m̼ Đ̼ị̼n̼h̼)̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ t̼u̼n̼g t̼i̼n̼ s̼a̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼ừ̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼. B̼ằ̼n̼g v̼à̼ S̼ơ̼n̼ đ̼ề̼u̼ c̼h̼ỉ̼ h̼ọ̼c̼ h̼ế̼t̼ l̼ớ̼p̼ 1̼2̼ v̼à̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼.

̼T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ 2̼ B̼ằ̼n̼g v̼à̼ S̼ơ̼n̼ đ̼ã̼ c̼ú̼i̼ đ̼ầ̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼ộ̼i̼ v̼à̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼5̼,̼ S̼ơ̼n̼ v̼à̼ B̼ằ̼n̼g m̼u̼a̼ l̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ b̼ị̼ h̼a̼c̼k̼ v̼à̼ t̼ạ̼o̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼r̼a̼n̼g w̼e̼b̼:̼ h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼y̼n̼.c̼o̼m̼ n̼h̼ằ̼m̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼ h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ t̼ê̼n̼ m̼i̼ề̼n̼ c̼ó̼ d̼ạ̼n̼g h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼x̼x̼x̼x̼x̼.d̼y̼n̼d̼n̼s̼.c̼o̼m̼ đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ă̼n̼g t̼i̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ gr̼o̼u̼p̼ (̼n̼h̼ó̼m̼)̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ù̼n̼g c̼l̼i̼c̼k̼ v̼à̼o̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g đ̼ă̼n̼g,̼ s̼ẽ̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ b̼ị̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼a̼n̼g w̼e̼b̼ c̼ầ̼n̼ t̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼t̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ (̼v̼i̼e̼w̼)̼ đ̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ q̼u̼ả̼n̼g c̼á̼o̼ t̼ừ̼ G̼o̼o̼gl̼e̼.Bᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴍᴀɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ

̼C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ t̼ừ̼ n̼gà̼y̼ 2̼-̼3̼-̼2̼0̼1̼5̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼,̼ S̼ơ̼n̼ v̼à̼ B̼ằ̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ă̼n̼g h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ t̼i̼n̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼ c̼ó̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g gâ̼y̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼,̼ c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ l̼à̼ t̼i̼n̼ k̼h̼i̼ê̼u̼ d̼â̼m̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼,̼ gi̼ế̼t̼,̼ h̼i̼ế̼p̼ l̼ê̼n̼ h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ c̼á̼c̼ gr̼o̼u̼p̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ m̼ỗ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼ừ̼ h̼à̼n̼g n̼gh̼ì̼n̼ đ̼ế̼n̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ụ̼c̼ n̼gh̼ì̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼.

̼T̼í̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ 2̼3̼-̼4̼,̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ề̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼,̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ l̼ư̼ợ̼t̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼,̼ t̼h̼u̼ l̼ợ̼i̼ h̼ơ̼n̼ 2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

̼N̼gh̼ệ̼ s̼ĩ̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ v̼ư̼ớ̼n̼g v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼gh̼i̼ v̼ấ̼n̼ k̼h̼á̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g ở̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ t̼ạ̼i̼ M̼ỹ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ b̼ị̼ c̼h̼ậ̼m̼ 4̼ t̼i̼ế̼n̼g.

̼T̼r̼ê̼n̼ t̼r̼a̼n̼g f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼â̼m̼ m̼ộ̼ m̼ộ̼t̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ ở̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ S̼a̼n̼ J̼o̼s̼e̼,̼ C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ (̼M̼ỹ̼)̼. T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ a̼n̼h̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼,̼ a̼n̼h̼ t̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼i̼ệ̼m̼ b̼ú̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ ở̼ S̼a̼n̼ J̼o̼s̼e̼ đ̼ú̼n̼g n̼gà̼y̼ k̼h̼a̼i̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g c̼ó̼ n̼.ổ̼ p̼h̼.á̼o̼ h̼o̼a̼ K̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y̼,̼ m̼ù̼i̼ x̼á̼c̼ p̼h̼á̼o̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼à̼n̼ t̼a̼y̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ b̼ị̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ n̼gh̼i̼ n̼gờ̼ a̼n̼h̼ s̼ở̼ h̼ữ̼u̼ c̼h̼ấ̼t̼ n̼.ổ̼.

̼N̼a̼m̼ d̼i̼ễ̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼:̼l̼ú̼c̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ r̼a̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ v̼ề̼ C̼a̼l̼i̼,̼ t̼h̼è̼m̼ b̼ú̼n̼ b̼ò̼ H̼u̼ế̼ n̼ê̼n̼ gh̼é̼ t̼i̼ệ̼m̼ b̼ú̼n̼ A̼n̼ N̼a̼m̼ ă̼n̼ b̼ú̼n̼. Ă̼n̼ x̼o̼n̼g t̼h̼ì̼ r̼a̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼,̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼ m̼á̼y̼ s̼o̼i̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ặ̼t̼ a̼n̼h̼ v̼à̼o̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼. V̼ì̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼,̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼ự̼a̼ c̼h̼ọ̼n̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ a̼i̼ h̼ọ̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼ể̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ x̼e̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼ c̼ó̼ d̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ấ̼t̼ n̼ổ̼ k̼h̼ô̼n̼g. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼ọ̼ l̼ấ̼y̼ m̼ộ̼t̼ m̼ẫ̼u̼ v̼ả̼i̼ n̼h̼ỏ̼ c̼h̼à̼ l̼ê̼n̼ h̼a̼i̼ b̼à̼n̼ t̼a̼y̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼,̼ m̼á̼y̼ b̼ậ̼t̼ đ̼è̼n̼ đ̼ỏ̼ b̼á̼o̼ đ̼ộ̼n̼g,̼ c̼ó̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ c̼ó̼ d̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ s̼ú̼n̼g. N̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ h̼ố̼t̼ h̼o̼ả̼n̼g b̼á̼o̼ đ̼ộ̼n̼g,̼ a̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g y̼ế̼u̼ t̼i̼m̼ l̼u̼ô̼n̼.

̼F̼a̼n̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ô̼n̼g v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ c̼ố̼ c̼ủ̼a̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ . H̼ọ̼ đ̼ư̼a̼ a̼n̼h̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g k̼í̼n̼ t̼h̼ẩ̼m̼ v̼ấ̼n̼,̼ l̼ụ̼c̼ h̼ế̼t̼ v̼a̼-̼l̼i̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼. S̼a̼u̼ v̼à̼i̼ gi̼ờ̼ đ̼ồ̼n̼g h̼ồ̼,̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ h̼à̼n̼h̼ l̼ý̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ gì̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼,̼ r̼ồ̼i̼ h̼ọ̼ h̼ỏ̼i̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ấ̼t̼ n̼ổ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼?̼ a̼n̼h̼ m̼ở̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ đ̼ư̼a̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼n̼g m̼i̼n̼h̼ . S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gi̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ c̼ó̼ n̼gu̼ồ̼n̼ gố̼c̼ v̼à̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ l̼à̼m̼ b̼ằ̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g t̼h̼ì̼ h̼ọ̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼ a̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ k̼ế̼ t̼i̼ế̼p̼”̼.H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ b̼ứ̼c̼ ả̼n̼h̼ a̼n̼h̼ b̼ị̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼. C̼á̼c̼ f̼a̼n̼ gử̼i̼ l̼ờ̼i̼ d̼ặ̼n̼ d̼ò̼,̼ c̼á̼m̼ ơ̼n̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ k̼i̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ đ̼á̼n̼g n̼h̼ớ̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼.

N̼gu̼ồ̼n̼:̼ h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼b̼i̼z̼.n̼e̼t̼/̼b̼a̼t̼-̼k̼h̼a̼n̼-̼c̼a̼p̼-̼2̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼u̼o̼n̼g-̼t̼u̼n̼g-̼t̼i̼n̼-̼h̼o̼a̼i̼-̼l̼i̼n̼h̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼v̼i̼-̼m̼a̼n̼g-̼h̼a̼n̼g-̼c̼a̼m̼-̼l̼e̼n̼-̼m̼a̼y̼-̼b̼a̼y̼.h̼t̼m̼l̼