Ʋụ Áɴ mẹ già tạt xăng ĐỐᴛ nhà con gάι ɾυộτ: Cả toà ʋỡ oà ρɦảι rσ̛i nước мắт khi ᴋẾᴛ Áɴ.
8:24 am

M̲ộ̲t̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲Đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ú̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲ỡ̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲L̲ậ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲3̲,̲ ̲c̲ụ̲ ̲b̲à̲ ̲V̲õ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲N̲g̲a̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲4̲0̲)̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ử̲ ̲á̲n̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲đ̲ố̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲á̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲r̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲g̲i̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ộ̲c̲,̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲ ̲B̲a̲o̲P̲h̲a̲p̲L̲u̲a̲t̲)̲

̲B̲à̲ ̲V̲õ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲N̲g̲a̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲4̲0̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲á̲u̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲/̲6̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲r̲ị̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲â̲n̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲.̲

̲N̲u̲ô̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲h̲ả̲y̲ ̲5̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲g̲ả̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲P̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲,̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲à̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ắ̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲ọ̲,̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲l̲à̲ ̲V̲õ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲H̲à̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲5̲9̲)̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲1̲0̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲á̲ ̲t̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲B̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲.̲

̲L̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲

̲C̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲ỉ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲v̲a̲y̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲5̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲,̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲.̲

̲L̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ữ̲,̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲ý̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲n̲g̲h̲e̲.̲ ̲T̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲m̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲v̲ả̲,̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲ ̲N̲à̲o̲ ̲đ̲â̲u̲,̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲k̲ý̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲.̲

̲K̲ể̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲ý̲,̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ã̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲t̲ệ̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲à̲i̲.̲ ̲B̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲m̲à̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲à̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲b̲à̲i̲ ̲n̲g̲ử̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲g̲ằ̲n̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲:̲ ̲“̲N̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲”̲.̲

̲B̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲n̲g̲ử̲a̲,̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲i̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲k̲ý̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲m̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲h̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲4̲/̲2̲0̲1̲0̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲l̲à̲ ̲V̲õ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲H̲à̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ị̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲6̲/̲2̲0̲1̲0̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲s̲ổ̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲“̲c̲h̲ủ̲ ̲m̲ớ̲i̲”̲.̲

̲B̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ừ̲a̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲k̲ý̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ả̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲u̲ố̲t̲ ̲đ̲ắ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲C̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲b̲à̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲b̲ỏ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ụ̲i̲ ̲2̲ ̲–̲ ̲3̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲d̲o̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲q̲u̲á̲,̲ ̲b̲à̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲g̲h̲ế̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ợ̲p̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲.̲

̲N̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲u̲i̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲ô̲i̲ ̲d̲ậ̲y̲,̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲é̲ ̲t̲á̲t̲:̲ ̲“̲B̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲i̲!̲”̲.̲

̲Â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲đ̲ố̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ụ̲i̲

̲Đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ố̲t̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲a̲)̲

̲Đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ì̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲c̲a̲n̲h̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲a̲,̲ ̲b̲à̲ ̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲c̲â̲y̲ ̲x̲ă̲n̲g̲,̲ ̲m̲u̲a̲ ̲5̲0̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲x̲ă̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ổ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲2̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲ắ̲t̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ờ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲â̲m̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲n̲é̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲.̲

̲N̲g̲ử̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ù̲i̲ ̲k̲h̲é̲t̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲g̲i̲ấ̲c̲,̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲ ̲V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ê̲u̲ ̲h̲ủ̲y̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲

̲B̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲n̲ã̲,̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ồ̲n̲

̲S̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ố̲t̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲n̲ã̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲n̲ã̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲(̲P̲C̲5̲2̲)̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲h̲i̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ả̲.̲ ̲D̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲.̲

̲H̲ó̲a̲ ̲r̲a̲,̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲v̲é̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ạ̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲b̲ụ̲i̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲p̲h̲ố̲,̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲,̲ ̲g̲ầ̲m̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲…̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲m̲ư̲a̲ ̲t̲o̲,̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ư̲ớ̲t̲ ̲n̲h̲ẹ̲p̲,̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲ú̲p̲ ̲ở̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ợ̲p̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲ ̲G̲ầ̲m̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ư̲a̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲ậ̲p̲,̲ ̲g̲i̲a̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲l̲u̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲,̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲ở̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲

̲B̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲v̲é̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ạ̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲b̲ụ̲i̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲p̲h̲ố̲,̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲,̲ ̲g̲ầ̲m̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲…̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲)̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲á̲c̲h̲,̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲ù̲a̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲n̲h̲ờ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ô̲ ̲q̲u̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ủ̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ố̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲,̲ ̲b̲à̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲r̲ị̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲m̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲à̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲v̲à̲i̲ ̲b̲ộ̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲o̲o̲n̲g̲,̲ ̲v̲à̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲é̲n̲…̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲à̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲x̲a̲ ̲x̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ự̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲K̲ẻ̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲m̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ồ̲n̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲ ̲l̲ã̲o̲ ̲m̲á̲i̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲p̲h̲ơ̲,̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲g̲ầ̲y̲ ̲g̲ò̲,̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲t̲h̲ó̲,̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲ổ̲,̲ ̲b̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲C̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ấ̲m̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲d̲à̲i̲ ̲v̲ấ̲t̲ ̲v̲ả̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲h̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲õ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲v̲ắ̲t̲ ̲v̲ẻ̲o̲.̲ ̲D̲á̲n̲g̲ ̲v̲ẻ̲ ̲c̲o̲ ̲r̲o̲,̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲ấ̲y̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲p̲h̲i̲ề̲n̲.̲

̲“̲C̲ó̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲,̲ ̲h̲a̲y̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲n̲ã̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲t̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲à̲ ̲l̲ã̲o̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲”̲,̲ ̲T̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲:̲ ̲“̲V̲à̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲à̲ ̲l̲ã̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲y̲ ̲á̲n̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲‘̲x̲o̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲i̲’̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲s̲ở̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲v̲ỉ̲a̲ ̲h̲è̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲m̲i̲ế̲n̲g̲ ̲ă̲n̲;̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲”̲.̲

̲M̲ã̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲6̲h̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ổ̲ ̲m̲ư̲a̲ ̲t̲o̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲m̲ư̲a̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲.̲ ̲B̲à̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲n̲ở̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ạ̲.̲

̲P̲h̲â̲n̲ ̲v̲â̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲b̲è̲n̲ ̲m̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲à̲:̲ ̲“̲C̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲N̲g̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲C̲o̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲”̲.̲

̲N̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲b̲à̲ ̲t̲ủ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ú̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ồ̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲n̲ã̲,̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲d̲ĩ̲ ̲b̲à̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ố̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ả̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲o̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲,̲ ̲g̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲,̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲ớ̲t̲,̲ ̲b̲à̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲u̲ô̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲u̲ấ̲t̲ ̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲“̲C̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲n̲ó̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ô̲i̲”̲.̲

̲T̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲b̲à̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲x̲é̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲:̲ ̲“̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲n̲ã̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲h̲ọ̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲y̲ ̲á̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ĩ̲u̲.̲ ̲B̲à̲ ̲c̲ụ̲ ̲s̲a̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲ẩ̲n̲ ̲k̲h̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲à̲o̲ ̲x̲ử̲ ̲h̲ọ̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲‘̲t̲r̲u̲y̲ ̲n̲ã̲’̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲â̲y̲?̲”̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲,̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ả̲y̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲b̲ơ̲ ̲v̲ơ̲,̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲i̲à̲ ̲y̲ế̲u̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲,̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲n̲ạ̲i̲;̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲.̲ ̲T̲ò̲a̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲t̲r̲e̲o̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲H̲u̲ỷ̲ ̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.̲

̲N̲g̲h̲e̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲a̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ã̲i̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲ở̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲

̲“̲B̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ả̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲â̲y̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲u̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ũ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲x̲â̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲2̲ ̲l̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲g̲i̲à̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲x̲a̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲,̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲v̲é̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲n̲ơ̲i̲.̲

̲C̲h̲ú̲c̲ ̲D̲i̲(̲t̲/̲h̲)̲